Lázeňská kamna THERMA

Tlaková lázeňská kamna o objemu 80 litrů s připojením na rozvody TUV.
Ohřev teplé vody ideální na chaty, chalupy, do tiny house apod.
Napojení na vodovodní potrubí v objektu kde chcete ohřívat TUV. Topení suchým palivovým dřevem.
Skladem, ihned k odběru!

15 990 

Katalogové číslo: LK80 Kategorie: Štítek:

Základní charakteristika lázeňských kamen

Válcovou nádobu tlakových lázeňských kamen tvoří v horní části zásobník na vodu o objemu 80 litrů s vnitřní galvanickou úpravou. Zásobník je opatřen tepelnou izolací a povrch zásobníku je plechový s bílou elektrostatickou barvou.
V horní části kamen se nachází silnostěnný pozinkovaný kouřovod a 1/2“ vstup studené a výstup teplé vody sloužící k připojení na rozvody vody v objektu.
Spodní část kamen tvoří pyrocementové topeniště s pro spalování dřeva, litinový rošt a plechový popelník.
Materiál kamen: galvanizovaný zásobník pro pitnou vodu a topeniště z pyrocementu odolné vůči vysokým teplotám.
Na objednání možnost varianta s el. topným tělesem ve variantě 4 kW.

Technické údaje lázeňského kotle

Záruka: 24 měsíců
Objem tlakového zásobníku: 80 litrů
Maximální tlak: 8 bar
Průměr kouřovodu: 80mm
Minimální tah komínu: 10Pa
Vyústění kouřovodu: horní
Napojení na rozvody vody: horní
Rozměry: Výška: 148 cm Průměr: 39 cm
Hmotnost: 56 kg
Vnější obalový plášť o tloušťce: 0.70 mm
Vnitřní nádoba o tloušťce: 2,5 mm
Kouřovod o tloušťce: 4 mm
Typ paliva: palivové dřevo
Připojení TUV: 1/2″
Vypouštěcí otvor: 1/2“
Vyrobeno v EU – Řecko

Hmotnost 56 kg
Rozměry 39 × 148 cm
Návod k použití

Návod k použití – tlaková lázeňská kamna
Pozorně si přečtěte návod k použití před uvedením výrobku do provozu.
Uschovejte tento návod tak, aby byl v případě potřeby k dispozici.
Pečlivě uschovejte doklad o koupi výrobku.
Instalace, uvedení výrobku do provozu, či servisní úkony musí být provedeny kvalifikovaným pracovníkem a být v souladu s platnými předpisy a normami v ČR.
Nesprávná instalace, seřízení, jakékoliv úpravy výrobku, či nesprávná obsluha a údržba může způsobit hmotné škody nebo zranění.
POZOR! Záruka na výrobek může být uplatněna pouze v případě, že byl výrobek instalován a užíván v souladu s návodem k použití. Prodejce nenese zodpovědnost za jakékoliv škody vzniklé nedodržením uvedených pokynů v návodu k použití.
Tlaková lázeňská kamna – ‚, zásobníkový ohřívač vody na palivové dříví‘‘
Ohřívač třídy B skupina 1 dle EN 45014
Kamna jsou určeny pro ohřev teplé užitkové vody za pomocí spalování tuhého paliva v topeništi, případně elektrickým topným tělesem jsou-li jím kamna vybavena.
V kamnech je určeno topit výhradně suchým palivovým dřevem.
Tento typ lázeňských kamen je určen k ohřevu TUV s možným rozvodem vody do více odběrných míst.
Takto lze rozvést ohřátou vodu potrubím ke dřezu, umyvadlu, vaně, či do vyšších podlaží objektu.
Na kamna nelze přímo připojit vodovodní baterii !
Materiál: galvanicky upravený plech / základna vnitřně izolovaná pyrocementem pro odolnost vůči vysokým teplotám

Technická specifikace produktu:
Objem zásobníku: 80 litrů
Úprava: galvanická
Maximální tlak: 8 bar
Průměr kouřovodu: 80 mm
Minimální tah komínu: 10Pa
Vyústění kouřovodu: horní
Napojení na rozvody vody: horní
Vnější plášť o tloušťce: 0,70 mm
Vnitřní nádoba o tloušťce: 2,5 mm
Kouřovod o tloušťce: 4 mm
Rozměry: Výška: 148 cm Průměr: 39 cm
Hmotnost: 56 kg
Typ paliva: palivové dřevo
Připojení vstup: 1/2"
Vypouštěcí otvor: ANO
Vyrobeno: EU – Řecko

Bezpečnostní upozornění:
Po převzetí výrobku je nutno opticky zkontrolovat, zda jsou kamna včetně jejich součástí neporušena.
Kamna pracují pod tlakem, proto pro bezpečné používání musí být na přívodu studené vody instalován pojistný ventil s maximálním tlakem 6 bar.
V případě že na vstupu studené vody je vyšší tlak než 4 bary, nainstalujte regulační ventil – není součástí výrobku.
Je zakázáno používat kamna s vadnými bezpečnostními komponenty, jakkoliv je upravovat či používat kamna zcela bez těchto komponentů. Na výrobku je zakázáno provádět jakékoliv úpravy.
Kamna lze užívat pouze za účelem pro který byly vyrobeny.
Je zakázáno používat kamna, pokud u nich bylo zjištěno poškození.
Na kamnech ani v jejich blízkosti neskladujte žádné hořlavé materiály.
Kamna mohou obsluhovat pouze dospělé osoby. Je zakázána obsluha kamen dětmi.
Je nutné dbát zvýšené opatrnosti při přítomnosti dětí v objektu lázeňskými kamny při jejich provozu.
Nenechávejte děti v blízkosti kamen bez dozoru. Kamna vyžadují stálou obsluhu a dozor.
Vnější povrchy kamen jsou horké. Nutno dbát zvýšené opatrnosti!
Místnost, v níž jsou kamna umístěna, či skladována musí být suchá a dobře větraná.
Pokud jsou kamna v provozu, je zakázáno spát v místnosti kde jsou kamna umístěny.
Pro správnou funkčnost musí být kamna napojena na vhodně dimenzovaný kouřovod.
Za škody způsobené kondenzací v komíně, či špatným dimenzováním kouřovodu nenese prodejce zodpovědnost.
Kamna musí být instalována ve větší vzdálenosti než 0,5m od dveří, nábytku, či jiných hořlavých materiálů!
Neopouštějte objekt, pokud palivo v topeništi zcela nedohořelo a kamna nejsou zcela vychladlá.

Instalace
Instalace, uvedení výrobku do provozu, či servisní úkony musí být provedeny kvalifikovaným pracovníkem a být v souladu s platnými předpisy ČR a EU.
Nesprávná instalace, seřízení, jakékoliv úpravy výrobku, či nesprávná obsluha a údržba může způsobit hmotné škody nebo způsobit zranění.
Na škody způsobené nesprávnou instalací, či nerespektováním pokynů uvedených v návodě k použití se nevztahuje záruka a prodejce za ně nenese žádnou zodpovědnost.
Normy pro instalaci:
− ČSN 06 0830 – Tepelné soustavy v budovách – zabezpečovací zařízení
− ČSN EN 60335-2-21:2004 Bezpečnost elektrických ohřívačů vody pro domácnost a podobné účely – Část 2: Zvláštní požadavky na akumulační ohřívače vody
− ČSN EN 60335-1:2003 – Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 1: Všeobecné požadavky
− ČSN 36 1050 – Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely
− instalaci do koupelen řeší ČSN 332000-7-701
− ČSN 06 1215:1984 – Lokální spotřebiče na tuhá paliva. Zásobníkový ohřívač vody
− ČSN 06 1201:1984 – Lokální spotřebiče na tuhá paliva. Základní ustanovení
− ČSN 06 1008:1997 – Požární bezpečnost tepelných zařízení
− ČSN 73 4201 – Komíny a kouřovody – navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
− ČSN 33 2180 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů
Před instalací lázeňských kamen zkontrolujte tlak v síti studené vody.
Doporučený tlak na přívodu studené vody je 3 bary. Pokud je tlak nestálý, nebo překročí 4 bary, nainstalujte regulátor tlaku. (není součástí výrobku).
Mezi kamny a pojistným ventilem nesmí být žádná uzavírací armatura.
Na přívodním podtrubí studené vody musí být namontovány bezpečnostní prvky dle ČSN 06 0830:
zpětná klapka, pojišťovací ventil a uzavírací ventil.
Pokud je překročena hodnota maximálního povoleného tlaku, nesmí unikající vodě z pojistného ventilu nic bránit v odtoku.
Během ohřívacích cyklů může vlivem teplotní roztažnosti dojít k malému úniku vody přes přetlakový ventil. Tento jev je zcela normální.
Pro napuštění ohřívače otevřete kohoutek pro teplou vodu a napusťte celý systém kamen.
Neuzavírejte kohoutek dříve, než poteče voda z kohoutku pro teplou vodu stálým proudem a dokud nebude potrubí odvzdušněno a případně zbaveno všech nečistot.
Po napuštění zkontrolujte celý systém, zda nedochází k úniku vody.
Prověřte správnou funkci zabezpečovacích prvků.
Při instalaci je nutno dodržet minimální bezpečné vzdálenosti od hořlavých hmot dle ČSN 06 1008
(tj. 800 mm ve směru přikládacích dvířek a 400 mm v ostatních směrech).
Jedná se o stavební hmoty o stupni hořlavosti B, C1, C2 a C3 dle ČSN 73 0823.
Spotřebič je nutné umístit tak, aby stál pevně na nehořlavém podkladu, přesahujícím půdorys spotřebiče nejméně o 300 mm ve směru přikládacích dvířek a o 100 mm na ostatních stranách.
Na spotřebič a do vzdálenosti menší než bezpečná vzdálenost od něho, nesmějí být umístěny předměty z hořlavých materiálů.
Připojení a provedení komína musí být v souladu s normou ČSN 73 4201 a platnými předpisy v ČR.
Komín musí mít tah alespoň 10 Pa.
Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození výrobku při přepravě a zda jsou jeho části nepoškozené. Kamna instalujte v místnosti chráněné proti mrazu. Teplota by neměla pod 0°C. Pokud má být výrobek umístěn v místě se zvýšenou vlhkostí, popřípadě v prostředí se stálou teplotou nad 35 °C, zajistěte dostatečnou ventilaci těchto prostor.
Připojení k síti studené vody se provádí přes G ½” umístěný ve vrchní části válce. Pojistný ventil dodávaný s výrobkem musí být instalován na potrubí připojené k síti, který zároveň funguje jako zpětný ventil.
Pokud je kotel instalován v takovém místě, že voda unikající z válce přes pojistný ventil může způsobit škody, umístěte pod něj sběrnou nádobu s odvodem vody do jímky, kanalizace, popřípadě ven z objektu.
Upozornění: Výrobce není zodpovědný za jakékoliv škody, způsobené vodou unikající z ohřívače přes pojistný ventil.

Uvedení do provozu:
Kamna mohou být uvedena do provozu až po připojení k vodovodu a úplnému naplnění zásobníku vodou.
Zkontrolujte, zda jsou kamna správně naplněna a nikde nedochází k úniku vody.
Nikdy neuvádějte kamna do provozu, pokud nejsou řádně naplněna vodou, nebo pokud je zastaven přívod studené vody do kamen!
Doporučená provozní teplota je 60°C. Pokud nahříváte zásobník na nižší teplotu může být ve vodě výskyt bakterie Legionella.
Zapálení ohně v topeništi:
Rošt topeniště musí být čistý.
Pro zajištění optimálního spalování je vhodné po každém použití kamen vyčistit topeniště a popelník. Rovnoměrně rozložené dřevěné třísky, či hobliny zapálíme pomocí papíru, či tuhého podpalovače. Nesmějí se používat tekuté podpalovače.
Spalovat je možné k tomu určené palivo. Pro topení v kamnech je určeno suché palivové dříví.
Použití nevhodného paliva je zakázáno (např. koks, uhlí, brikety, tekutá paliva, atd.).
Během provozu kontrolujte zda nedochází k úniku vody.
Po nahřátí zkontrolujte zda vytéká ohřátá voda.
Pokud není instalována expanzní nádoba, dojde při výraznějším zvýšení teploty uvnitř ohřívače s největší pravděpodobností k úniku malého množství vody z pojistného ventilu.
V průběhu topení doporučujeme přikládat až po vyhoření paliva na žhavé uhlíky.
Ohniště musí být po dobu hoření uzavřené, aby nedocházelo k úniku spalin do prostoru v němž kamna jsou.
Je zakázáno zvyšovat výkon pomocí otevřených dvířek topeniště.
Při provozu je nutný přívod čerstvého vzduchu do místnosti a dostatečné větrání.
Po zapálení ohně v topeništi se můžou kondenzovat kapky vody a dopadat na spalovací prostor. Toto je normální jev, který se po ohřátí TUV zastaví.

Údržba:
Nikdy neprovádějte čištění nebo údržbu během provozu.
Kamna musí být každoročně kontrolována k tomu kvalifikovanou firmou, či osobou.
Čištění kouřovodu je prováděno dle míry zanesení a platných norem pouze k tomu způsobilou osobou.
Při odstraňování horkého popela dbejte zvýšené opatrnosti.
Kamna se dají z vnější části umývat pouze v případě, že jsou mimo provoz a pouze za předpokladu že jsou již plně vychladlá. Omytí může být provedeno mýdlovou vodou a k osušení použít suchý měkký hadřík.
Vypouštění kamen:
V případě potřeby vypuštění (např. pokud by hrozilo zamrznutí vody v kamnech apod.) jsou kamna opatřeny vypouštěcím otvorem.
Kamna lze vypustit až po zastavení přívodu studené vody do kamen. Následným otevřením kohoutku pro teplou vodu vypusťte zásobník kamen. Zbytek vody vypusťte po vychladnutí kamen vypouštěcím otvorem do dostatečně velké sběrné nádoby, či do odpadu.
Záruční podmínky
V případě reklamace je zákazník povinen předložit schéma zapojení s technickým popisem a fakturou kde je uvedeno datum a jméno odborné osoby, nebo způsobilé firmy provádějící instalaci a uvedení do provozu.
K žádosti o záruční opravu je nutné přiložit minimálně 2 fotografie výrobku včetně přítomnosti a polohy bezpečnostních prvků před demontáží tak, aby bylo jasně vidět jak bylo zařízení připojeno k systému.
Během záruční doby budou opraveny všechny vady které byly zjištěny.
Pokud nelze tyto vady opravit vymění výrobce toto zboží za nový kus do 30 kalendářních dnů.
Kamna je pro uplatnění záruky nutno dopravit na adresu prodejce.

Ztráta záruky nastává tehdy:
Pokud instalaci, uvedení do provozu, či servis neprováděla licencovaná firma či společnost.
Pokud uživatel nedodržel některý z pokynů pro instalaci, uvedení do provozu či servis.
Při zamrznutí vody v zásobníku.
Při vyšším tlaku na přívodu studené vody, než je výše stanovený.
Při nesprávné montáži. (např. chybějící bezpečnostní armatury, špatné zapojení, apod.)
Při mechanickém poškození výrobku.
Pokud byly provedeny opravy, výměny součástí, či jiné úpravy výrobku bez souhlasu výrobce.
Pokud byl kotel uveden do provozu dříve, než byl naplněný vodou.
Pokud uživatel nedodržel některý z jiných pokynů uvedených v návodu k použití.
Nespotřebované části výrobku po skončení jeho životnosti odevzdejte do sběru.
Výrobce si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění!

Nákupní košík